Om bolaget

Uppsala stadsteater är ett kommunalt bolag som ägs till 100 % av Uppsala kommun. Här beskriver vi teaterns verksamhet utifrån ägardirektiven. Teaterverksamheten leds av en styrelse som är politiskt sammansatt. Styrelsens viktigaste uppgifter är att tillsätta teaterchef/verkställande direktör, att tillse att teatern verkar inom uppsatta mål och de ekonomiska ramar som ges.

Ägardirektiv

Bolaget ska inom Uppsala kommun med egen ensemble och på annat sätt bedriva konstnärlig teaterverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolagsspecifika ägardirektiv

 • Uppsala stadsteater AB ska, främst genom produktion av scenkonst med egen ensemble, aktivt bidra till en utveckling av kulturlivet i Uppsala.
 • Bolaget ska aktivt bidra till utveckling av besöksnäringen i Uppsala och stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka och bo i.
 • Uppsala stadsteater AB ska presentera egna produktioner och samarbeten, samt tillhandahålla en arena för gästspel och andra aktiviteter.
 • Bolaget ska föra dialog och samverka med kulturnämnden, andra kulturinstitutioner och besöksmål för att stärka kulturlivet, uppnå samordningsvinster samt bidra till Uppsalas kulturella utveckling.

STYRELSENS MÅL

Uppsala stadsteater ska, genom att tillvarata och utveckla teaterns personella, konstnärliga, tekniska och ekonomiska resurser:

 • Engagera, underhålla och beröra Uppsalaborna
 • Spela pjäser såväl ur den moderna som den klassiska repertoaren, ge utrymme för experimenterande, uppmuntra skapandet av ny svensk dramatik och beakta såväl breda som smala intressen hos Uppsalaborna
 • Under hela spelåret ha teaterverksamhet på alla scener
 • Utveckla den verksamhet som vänder sig till den unga publiken och varje år ha föreställningar för barn och ungdom i sitt utbud
 • Nå nya publikgrupper och öka publiktillströmningen
 • Initiera gästspel som komplement till det egna utbudet
 • Samarbeta med olika kulturföreträdare och kulturorganisationer

UPPSALA STADSTEATERS STYRELSE

VD och teaterchef: Petra Brylander. Ekonomichef: Joakim Hedin. Styrelsens sekreterare: Jonas Bernander (tjänstledig). Styrelsen arbetar med övergripande och strategiska frågor. För verksamhetsrelaterade frågor, kontakta teaterns personal.

Ledamöter i styrelsen:

Agneta Gille (S) Ordförande
Mats Hansén (M) Vice ordförande
Sten Aleman (KD) Ledamot
Lena Cederschiöld (M) Ledamot
Küllike Montgomery (MP) Ledamot
Ehsan Nasari (C) Ledamot
Leif Nordenstorm (L) Ledamot
Lisa Skiöld (V) Ledamot
Andrzej Sobkowiak (SD) Ledamot
Bo Östen Svensson (S) Ledamot
Kjell Viberg (S) Ledamot

Suppleanter:

Liza Boëthius (V) Suppleant
Richard Böhme (C) Suppleant
Lena Hartwig (S) Suppleant
Tom Sandstedt (S) Suppleant
Lena Sandström (M) Suppleant
Agneta Simonsson (L) Suppleant

Personalrepresentanter:

Katarina Bohm
Åsa Forsblad Morisse
Anders Hemström Suppleant

Revisorer:

Magnus Andersson Revisor
Per Davidsson Revisor