Om bolaget

Uppsala stadsteater är ett kommunalt bolag som ägs till 100 % av Uppsala kommun. Här beskriver vi teaterns verksamhet utifrån ägardirektiven. Teaterverksamheten leds av en styrelse som är politiskt sammansatt. Styrelsens viktigaste uppgifter är att tillsätta teaterchef/verkställande direktör, att tillse att teatern verkar inom uppsatta mål och de ekonomiska ramar som ges.

Ägardirektiv

Bolaget ska inom Uppsala kommun med egen ensemble och på annat sätt bedriva konstnärlig teaterverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolagsspecifika ägardirektiv

 • Uppsala stadsteater AB ska, främst genom produktion av scenkonst med egen ensemble, aktivt bidra till en utveckling av kulturlivet i Uppsala.
 • Bolaget ska aktivt bidra till utveckling av besöksnäringen i Uppsala och stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka och bo i.
 • Uppsala stadsteater AB ska presentera egna produktioner och samarbeten, samt tillhandahålla en arena för gästspel och andra aktiviteter.
 • Bolaget ska föra dialog och samverka med kulturnämnden, andra kulturinstitutioner och besöksmål för att stärka kulturlivet, uppnå samordningsvinster samt bidra till Uppsalas kulturella utveckling.

UPPSALA STADSTEATERS VISION OCH MISSION

Uppsala stadsteater vision:

Uppsala stadsteater ska skapa omvälvande scenkonst av högst kvalitet som berör och utmanar i nuet och in i framtiden.

Uppsala stadsteaters mission:

Med yrkesskicklighet och nytänkande tillsammans ta fram och framföra modig, angelägen och högkvalitativ teater med såväl djup som bredd.

Vara öppna och skapa platser för varma möten och omvälvande teaterupplevelser för barn och vuxna. Som berör, väcker känslor och nya tankar som följer med även efter föreställningen.

UPPSALA STADSTEATERS KÄRNVÄRDEN

Orädda
Framstående
Inkluderande

UPPSALA STADSTEATERS ”TIO BUDORD”

 • Vara Uppsalas bultande hjärta.
 • Väcka begär, lust och nyfikenhet med vår repertoar.
 • Stimulera till tankar som aldrig tänkts förut.
 • Ge Uppsalaborna storslagna gemensamma upplevelser här och nu.
 • Göra scenkonst som är modig, angelägen, och unik – i vårt teaterhus och på olika spelplatser runt om i staden, främst Gottsunda.
 • Ta världen till teatern och teatern ut i världen, genom scenkonst av högsta kvalitet och internationella samarbeten.
 • Bevara, utveckla och lyfta fram hantverksskickligheten inom alla yrken på teatern.
 • Göra högkvalitativ scenkonst för, av och med barn och unga i Uppsala.
 • Vara en röst i det offentliga samtalet och vara förankrade i det som är viktigt i Uppsala idag.
 • Vara en arbetsplats präglad av gemenskap, trygghet och engagemang där vi ständigt utvecklas tillsammans.

STYRELSENS MÅL

Uppsala stadsteater ska, genom att tillvarata och utveckla teaterns personella, konstnärliga, tekniska och ekonomiska resurser:

 • Engagera, underhålla och beröra Uppsalaborna
 • Spela pjäser såväl ur den moderna som den klassiska repertoaren, ge utrymme för experimenterande, uppmuntra skapandet av ny svensk dramatik och beakta såväl breda som smala intressen hos Uppsalaborna
 • Under hela spelåret ha teaterverksamhet på alla scener
 • Utveckla den verksamhet som vänder sig till den unga publiken och varje år ha föreställningar för barn och ungdom i sitt utbud
 • Nå nya publikgrupper och öka publiktillströmningen
 • Initiera gästspel som komplement till det egna utbudet
 • Samarbeta med olika kulturföreträdare och kulturorganisationer

UPPSALA STADSTEATERS STYRELSE

VD och teaterchef: Petra Brylander. Ekonomichef: Joakim Hedin. Styrelsens sekreterare: Jonas Bernander.
Styrelsen arbetar med övergripande och strategiska frågor. För verksamhetsrelaterade frågor, kontakta teaterns personal.

Ledamöter i styrelsen:

Agneta Gille (S) Ordförande
Leo Jager (L) Vice ordförande

Bo Östen Svensson (S) Ledamot
Alexandra Valdez (V) Ledamot
Tomas Lindh (S) Ledamot
Küllike Montgomery (MP) Ledamot
Jari Kujansuu (V) Ledamot
Mats Hansén (M) Ledamot
Ann-Sofie Hååg (C) Ledamot
Inga-Lill Aronsson (KD) Ledamot
Jan-Olov Råman (SD) Ledamot

Suppleanter:

Tom Sandstedt (S) Suppleant
Caj Rönnbäck (S) Suppleant
Elisabeth Ström (S) Suppleant
Andrzej Sobkowiak (S) Suppleant
Margareta Fernberg (M) Suppleant
Olga Levtjenko Granlöf (C) Suppleant
Ella Oatridge (L) Suppleant

Personalrepresentanter:

Karin Victor
Åsa Forsblad Morisse

Anders Hemström Suppleant

Revisorer:

Magnus Andersson Revisor
Per Davidsson Revisor