Kameliadamen Tytte Johan Wikström Foto Mats Bäcker

Tytte Johnsson och Johan Wikström i Kameliadamens kärlek och död (1994). Foto: Mats Bäcker.